คิดใหม่ พูดใหม่ ทำใหม่ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยว

เมืองไทยมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่มากมาย ทั้งโบราณสถาน ดินแดนประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีชุมชนและศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีรูปแบบวิธีเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้แก่นักท่องเที่ยวที่ก้าวเข้าไปสัมผัสความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณีไทยที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของแผ่นดิน

ประเทศไทยนั้นเคยถูกจัดอันดับให้เป็นดินแดนที่มีภาพลักษณ์ดีเป็นอันดับที่ 26 ของโลกมาจากการสำรวจความคิดเห็นของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในหลายๆประเทศเกี่ยวกับมุมมองที่พวกเขามีต่อประเทศต่างๆทั้งในมุมมองด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การทำธุรกิจร่วมกัน คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศนั้นๆ สามารถก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ และยังได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในต่างประเทศ ที่ยังคงต้องการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าต่อไป แม้ธุรกิจของต่างชาติจำนวนมากจะได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2011 ก็ตาม และเมืองไทยยังเป็นเมืองพุทธที่คนไทยให้ความสำคัญและสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีขนบธรรมเนียมประเพณี มีเอกลักษณ์ความเป็นวัฒนธรรมไทยที่งดงาม การต้อนรับแบบไทย และน้ำใจของคนไทย โดยเฉพาะการไหว้ที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน การไหว้เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะเป็นปัจจัยที่สะท้อนความเป็นไทย สร้างความประทับใจอย่างมากให้กับนักท่องเที่ยว และการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความอ่อนช้อยงดงาม ทำให้เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

แต่น่าเสียดายที่เรายังคงมีจุดอ่อนในด้านการเมืองเข้ามาทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปไม่น้อย เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ เหตุนี้เราจึงควรช่วยกันแก้ไขประเทศของเราให้มีภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ด้วยวิธี คิดใหม่ พูดใหม่ ทำใหม่ ช่วยกันปรับปรุงพัฒนาประเทศ ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันในด้านเจ้าของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเองจะต้องรักษาประเพณีของท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ เพราะเป็นปัจจัยที่สะท้อนความเป็นไทย และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ

This entry was posted in ท่องเที่ยว. Bookmark the permalink.