Category Archives: inspection

inspection มุมมองเกี่ยวกับความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน

การตรวจสอบ inspection เป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือกระบวนการที่เป็นอิสระเพื่อประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรฐาน ข้อตกลงตามสัญญา การประกันคุณภาพ inspection ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบซอฟต์แวร์ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของธุรกิจทำงานอย่างถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และถูกกฎหมาย หากซอฟต์แวร์ของบริษัทใดๆ ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน inspection แสดงว่าได้รับการตรวจสอบแล้วว่าได้รับใบอนุญาตเพียงพอที่จะครอบคลุมซอฟต์แวร์ที่ธุรกิจใช้อยู่ inspection ตรวจสอบช่วยในการจัดระเบียบข้อมูล เพื่อให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจร่วมกันได้ด้วยแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับสถิติทางการเงินของบริษัท ซอฟต์แวร์ตรวจสอบมักจะได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเร็วในกระบวนการตรวจสอบ inspection ซอฟต์แวร์ตรวจสอบประกอบด้วย ซอฟต์แวร์การตรวจสอบจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่ง ระบบอัตโนมัติ การตรวจจับการฉ้อโกง การส่งออกการตรวจสอบ การทำเหมืองข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย inspection การตรวจสอบแบบรวมศูนย์ช่วยให้ผู้ตรวจสอบสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ตามการควบคุมหลัก ซึ่งเป็นระบบ inspection การจัดการการตรวจสอบ สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อให้บุคลากรและผู้บริหารที่เหมาะสมได้รับการแจ้งเตือนถึงปัญหาที่ค้นพบผ่านการตรวจสอบ บริษัทต่างๆ มีความต้องการที่แตกต่างกัน และแต่ละบริษัทสามารถมีการตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลที่แตกต่างกันได้ inspection ตรวจสอบได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการตรวจสอบในหลายแง่มุมเป็นไปโดยอัตโนมัติ inspection เพื่อให้สามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรของบริษัทได้ inspection หลายประเภทช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เฉพาะในธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจสามารถจัดลำดับความสำคัญได้ตามการตรวจสอบซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ตรวจสอบมักจะพยายามค้นหาข้อมูลที่ผิดปกติเพื่อตรวจสอบว่ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้นภายในซอฟต์แวร์ตรวจสอบหรือไม่ ซอฟต์แวร์แยกและวิเคราะห์ข้อมูลจะนำข้อมูลที่พบในบางรูปแบบ เช่น สถิติที่นำมาจากการทำงานของ inspection … Continue reading

Posted in inspection | Comments Off on inspection มุมมองเกี่ยวกับความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน