ทางเลือกใหม่สำหรับการท่องเที่ยว

 

เนื่องจากสภาวะการเมืองไม่สงบทำให้เศรษฐกิจมีความผันผวน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวน้อยลง ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่ากระทรวงท่องเที่ยวฯจะได้ทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างแต่สื่อต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถยืนยันว่าธุรกิจท่องเที่ยวจะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงอยากจะเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ที่ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวจะได้พิจารณาเพื่อหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ได้ทำการตลาดในช่องทางที่กว้างมากขึ้นด้วย

Photographic tourism เป็นกลุ่มที่ไม่มีพิษภัยต่อการท่องเที่ยวโดยจะได้ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างหลากหลายอย่างคุ้มค่า เช่น ทะเล ภูเขา น้ำตก การท่องเที่ยวแบบนี้ผู้ให้บริการต้องมีความสามารถในการแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพได้ดี มีอุปกรณ์ที่จำเป็นให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นตากล้องสมัครเล่น ซึ่งในต่างประเทศก็นิยมการท่องเที่ยวแบบนี้ จะมีการจัดกลุ่มไปถ่ายรูปชีวิตสัตว์ป่า ถ่ายรูปทะเล ถ่ายรูปวิว

Volunteer tourism เป็นการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายซึ่งเป็นโครงการอาสาสมัครอย่างเช่น การทำความดีโดยการสร้างโรงเรียน การนำหนังสือไปบริจาคให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส การสอนหนังสือ ปลูกป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร

Tourism for Mental Heath เป็นกลุ่มลูกค้าที่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีรายได้สูงและกำลังซื้อสูง เนื่องจากสภาวะความเครียดจากการทำงาน การแข่งขันในสังคมทำให้คนเหล่านี้มีความป่วยไข้ทั้งทางกายและทางจิตใจ ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการรับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ที่จะมาหาความสงบทางจิตใจ โดยการถือศีล ฟังธรรม นั่งสมาธิ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อบำบัดความเครียด สร้างสมดุลในจิตใจ สร้างพลังใจให้แข็งแรง เป็นต้น

การสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่กล่าวมานี้ ถือเป็นการสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจที่ขยายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทำให้มีนักท่องเที่ยวสนใจที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งจะสามารถขยายโอกาสทางการธุรกิจการตลาดออกไปได้อย่างกว้างขวางขึ้นอีกด้วย

This entry was posted in ท่องเที่ยว and tagged . Bookmark the permalink.