Tag Archives: ชั้นวาง

การเลือกเฟ้นใช้และการวางผังตั้งชั้นวางอุตสาหกรรม

การคัดเลือกใช้และการวางผังตั้งชั้นวางอุตสาหกรรม  จึงมีเหตุสำคัญๆ หลายด้าน แบบนี้ 1.ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บ สินค้าจะต้องการจัดเก็บบนชั้นวางเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดในการกำหนดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จะคัดเลือกมาใช้ในการจัดเก็บ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ขนาดสินค้า และความหนักเบาของของซื้อของขาย เป็นตัวกำหนดว่าจะใช้แผ่นพาเลทขนาดใดและอย่างใดมารองรับ และแต่ละพาเลทจะมีน้ำหนักสูงสุดเท่าไร กลุ่มสินค้ายังเป็นตัวกำหนดในการเลือกใช้ชั้นวางชนิดต่างๆ ด้วย เช่น สินค้าที่จะต้องเข้าก่อน-ออกก่อน หรือเข้าก่อน-ออกทีหลัง เป็นของซื้อของขายชนิดเดียวกันหรือของซื้อของขายหลายหลากอย่าง เป็นสินค้าที่ต้องเบิกจ่ายตลอดเวลาหรือไม่ ปริมาณผลิตภัณฑ์มีมากน้อยแค่ไหน เป็นอาทิ 2.กลุ่มและขนาดของพาเลท จะต้องเลือกให้สามารถรับน้ำหนักสูงสุดของสินค้าที่จะกองบนพาเลทได้ และต้องคำนึงถึงการวางบนชั้นวางว่าจะวางทางแนวกว้างหรือแนวแคบ ประเภทและขนาดของพาเลทจะเป็นตัวกำหนดว่าชั้นวางที่จะจัดตั้งควรจะมีความกว้างและความลึกเท่าไร ขณะเดียวกันก็เป็นตัวกำหนดรถยกที่จะใช้ว่าต้องรับน้ำหนักเท่าไร ความกว้างของงา ยกได้สูงเท่าไร จำนวนพาเลทจะเป็นตัวกำหนดว่าควรจะเลือกเฟ้นชั้นวางแบบล้นเพียงใด และมีความสูงกี่ระดับชั้น 3.พื้นที่ของกุดัง ประเภทพื้นที่ของคลังสินค้าก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิพากษาในการขณะเลือกชั้นวาง ทั้งขนาดของทางเข้าออก ขนาดประตู ส่วนสูงของเพดาน ขนาดความใหญ่โตความยาว ซึ่งเหตุเหล่านี้ล้วนเป็นข้อจำกัดที่การจัดตั้งชั้นวาง และจะต้องคำนึงถึงความประสงค์ในการจัดเก็บ และการปฏิบัติการของรถยกที่จะวิ่งเข้าออกเวลาเบิกจ่ายด้วย 4.ชนิดรถยกที่จะใช้ … Continue reading

Posted in สินค้า | Tagged | Comments Off on การเลือกเฟ้นใช้และการวางผังตั้งชั้นวางอุตสาหกรรม