inspection มุมมองเกี่ยวกับความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน

การตรวจสอบ inspection เป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือกระบวนการที่เป็นอิสระเพื่อประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรฐาน ข้อตกลงตามสัญญา การประกันคุณภาพ inspection ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบซอฟต์แวร์ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของธุรกิจทำงานอย่างถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และถูกกฎหมาย หากซอฟต์แวร์ของบริษัทใดๆ ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน inspection แสดงว่าได้รับการตรวจสอบแล้วว่าได้รับใบอนุญาตเพียงพอที่จะครอบคลุมซอฟต์แวร์ที่ธุรกิจใช้อยู่

inspection ตรวจสอบช่วยในการจัดระเบียบข้อมูล

เพื่อให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจร่วมกันได้ด้วยแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับสถิติทางการเงินของบริษัท ซอฟต์แวร์ตรวจสอบมักจะได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเร็วในกระบวนการตรวจสอบ inspection ซอฟต์แวร์ตรวจสอบประกอบด้วย ซอฟต์แวร์การตรวจสอบจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่ง ระบบอัตโนมัติ การตรวจจับการฉ้อโกง การส่งออกการตรวจสอบ การทำเหมืองข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย inspection การตรวจสอบแบบรวมศูนย์ช่วยให้ผู้ตรวจสอบสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ตามการควบคุมหลัก

ซึ่งเป็นระบบ inspection การจัดการการตรวจสอบ สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อให้บุคลากรและผู้บริหารที่เหมาะสมได้รับการแจ้งเตือนถึงปัญหาที่ค้นพบผ่านการตรวจสอบ บริษัทต่างๆ มีความต้องการที่แตกต่างกัน และแต่ละบริษัทสามารถมีการตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลที่แตกต่างกันได้ inspection ตรวจสอบได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการตรวจสอบในหลายแง่มุมเป็นไปโดยอัตโนมัติ

inspection เพื่อให้สามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรของบริษัทได้

inspection หลายประเภทช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เฉพาะในธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจสามารถจัดลำดับความสำคัญได้ตามการตรวจสอบซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ตรวจสอบมักจะพยายามค้นหาข้อมูลที่ผิดปกติเพื่อตรวจสอบว่ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้นภายในซอฟต์แวร์ตรวจสอบหรือไม่ ซอฟต์แวร์แยกและวิเคราะห์ข้อมูลจะนำข้อมูลที่พบในบางรูปแบบ เช่น สถิติที่นำมาจากการทำงานของ inspection วิเคราะห์และสรุปข้อมูลนี้ กระบวนการนี้เรียกว่าการทำเหมืองข้อมูล โปรแกรมตรวจสอบบางโปรแกรมออกแบบมาเพื่อประเมินความปลอดภัยของเครือข่ายด้วย

มีห้าขั้นตอน ได้แก่ การตรวจสอบ inspection เริ่มแรกกำหนดว่าแอปพลิเคชันใดที่จะตรวจสอบ จากนั้นเรียกใช้รายงานการใช้งานปัจจุบันด้วยเครื่องมือการใช้งาน จากนั้นตรวจสอบว่ารายงานนั้นสร้างและพิจารณาบริษัท inspection ที่ไม่ใช้งาน หลังจากนั้นจะกำหนดว่าผู้ใช้รายใดไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันนั้นเกิน 60 วัน จากนั้นกำหนดโดยรายงานการใช้งานว่ามีการใช้แอพพลิเคชั่นรุ่นที่ถูกต้องหรือไม่ ขั้นสุดท้ายให้ติดตั้งและเรียกใช้รายงานจากเครื่องมือและสร้างตัวเลขการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อัปเดต ดังนั้น การตรวจสอบซอฟต์แวร์จึงมีความสำคัญ

This entry was posted in inspection. Bookmark the permalink.